منابع انسانی

لطفا اطلاعات مورد نیاز خود را به دقت وارد نمایید و توجه داشته باشید که تکمیل و ارسال فرم همکاری به منزله استخدام در کاشی سرام نگار نمی باشد.

مندرجات و اطلاعات اظهار شده در این فرم صرفا فقط به خاطر شناسایی دقیق بوده و ضمن محرمانه تلقی شدن اطلاعات در بایگانی بصورت محرمانه نگهداری می گردد. پر نمودن این فرم هیچگونه تعهدی برای شرکت سرام نگار ندارد.